Lokaal Cultuurfonds Schagen

 

Doel van het Cultuurfonds
Het doel van het Cultuurfonds is vastgelegd door de gemeente Schagen in een brief van 7 november 2017. Daarin stelt de gemeente Schagen de volgende kaders voor het cultuurfonds vast:
 Het stimuleren van innovatieve, onderscheidende en incidentele initiatieven op het gebied van kunst en cultuur;
 Het inzetten om verenigingen, die echt in de problemen zijn gekomen eenmalig de helpende hand te bieden;
 De mogelijkheid bieden om zogenaamde koppelsubsidie te kunnen verwerven;
 Het geheel moet passen binnen het huidige vastgestelde subsidiebeleid van de gemeente Schagen 2015.
Het Cultuurfonds kan dus geen bijdragen verstrekken voor elk cultureel doel.
Een bijdrage uit het Cultuurfonds heeft altijd een tijdelijk karakter.
De opstartfase of doorstartfase kan zo nodig langer duren dan één jaar.
De gemeente Schagen heeft ook de mogelijkheid tot het verlenen van incidentele subsidie en activiteitensubsidie. Lees hiervoor de subsidieverordening en het subsidiebeleid op de website van de gemeente Schagen.

Advies en beheer
Het fonds is in beheer bij de gemeente Schagen. De KCARS (het algemeen bestuur van de KCARS) adviseert over bestedingen uit het fonds. De gemeente Schagen beschouwt dit advies als bindend en keert aan de hand daarvan uit.

Aanvragen
Verenigingen en andere rechtspersonen uit de gemeente Schagen kunnen binnen de kaders van het fonds een aanvraag indienen bij het secretariaat van de KCARS.
Email: info@kcars.nl of wieger.fortuin@kcars.nl
Post: secretariaat KCARS, p.a. Valkkogerweg 8, 1744 GA Sint Maarten
Tel.: 02242138562

Het bestuur van de KCARS is bereid om te overleggen met een vereniging die een aanvraag overweegt over de opzet van het project/de activiteiten en of een bijdrage uit het Cultuurfonds binnen de doelstellingen (de kaders) valt. Ook na het indienen van een aanvraag kan het bestuur van de KCARS in overleg treden met de aanvragende organisatie. Dit kan betrekking hebben op vragen die nog onbeantwoord zijn of op aanpassingen of verbeteringen voor het realiseren van de activiteit/ het project.

Aanvraagformulier of eigen tekst
Voor een goede beoordeling van een aanvraag uit het Cultuurfonds heeft het bestuur van de KCARS nogal wat informatie nodig. U kunt deze informatie op uw eigen manier in een brief of een stuk aanleveren. Gaat u dan uit van de vragen zoals deze in het aanvraagformulier zijn gesteld.
U kunt er ook voor kiezen om het aanvraagformulier dat u op pagina 3 en verder aantreft te gebruiken en de vragen in dit formulier in te vullen. Het formulier kan op de computer (Word) worden ingevuld. Plaats uw antwoorden dan in de vakken. Elk vak is nu één regel groot, maar wordt groter wanneer u meer tekst erin plaatst. Het aantal pagina’s van dit formulier kan hierdoor ook groter worden. Wanneer u het formulier niet in Word in kunt of wilt vullen, kunt u bij het secretariaat een papieren exemplaar aanvragen. Daarin vult u met pen of met typemachine de antwoorden in. Heeft u een informatieve bijlage, wilt u die dan toevoegen?
De KCARS zal over de uitvoering van de activiteit een inhoudelijke en een financiële verantwoording vragen.

Aanvraagformulier (word-bestand)

 

versie januari 2018