Leden bestuur KCARS

Wie zijn de leden van het bestuur van de Kunst- en Cultuur Adviesraad Schagen zijn? Hieronder stellen wij ons aan u voor (in willekeurige volgorde):

 

Het doel van de vereniging is:

a het gevraagd en ongevraagd adviseren aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Schagen op alle terreinen binnen de kunst- en cultuursector;
b het bevorderen van de samenwerking tussen de in de gemeente Schagen gevestigde instellingen, verenigingen, natuurlijke personen en organisaties op het gebied van kunst en cultuur, hierna te noemen: de “organisaties”;
c het bevorderen van contact en overleg tussen de besturen van de organisaties die op verschillende terreinen binnen de kunst- en cultuursector werkzaam zijn;
d  het behartigen van de belangen in het algemeen van de kunst- en cultuursector en van de belangen van de organisaties in het bijzonder bij de overheid en bij instanties waarvoor dit gewenst wordt geacht;
e het verlenen van advies op het gebied van kunst en cultuur aan de overheidsinstanties en de organisaties;
f  het coördineren van activiteiten en het stimuleren van gezamenlijk optreden op het gebied van kunst en cultuur.