De KCARS heeft een reglement voor de privacy!

Privacyreglement

De Kunst- en CultuurAdviesraad Gemeente Schagen (KCARS) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In ons privacyreglement wilde KCARS heldere en transparante informatie geven over hoe wordt omgegaan met persoonsgegevens.

De KCARS doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De KCARS houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat de KCARS:

– uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en typen persoonsgegevens zijn beschreven in dit reglement;

– verwerking van uw persoonsgegevens beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

– vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als de KCARS deze nodig heeft voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

– passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

– geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

– op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

De KCARS is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van dit privacyreglement, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van leden

Persoonsgegevens van leden verwerkt de KCARS ten behoeve van de administratie van het lidmaatschap. Grondslag voor de persoonsgegevens is het aanmeldformulier c.q. de aanmelding als lid via e-mail. Voor de bovenstaande aanmelding kan de KCARS de volgende persoonsgegevens van u vragen:

– Voornaam, tussenvoegsel, achternaam, telefoonnummer, e-mailadres.

De KCARS slaat uw persoonsgegevens op gedurende de periode dat men een lidmaatschap heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 2 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of sponsoren

Persoonsgegevens van klanten of sponsoren verwerkt de KCARS ten behoeve van de volgende doelstellingen:

– Administratieve doeleinden;

– Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;

– Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de overeengekomen opdracht.

Voor de bovenstaande doelstellingen kan de KCARS de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Voornaam, tussenvoegsel, achternaam, (zakelijk) telefoonnummer, (zakelijk) e-mailadres.

De KCARS slaat uw persoonsgegevens op ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 2 jaar.

Verstrekking aan derden

De KCARS geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee geen verwerkers-overeenkomst is afgesloten. Met eventuele partijen (verwerkers) maakt de KCARS uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zal de KCARS de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de overheid in het kader van

een onderzoek (persoons)gegevens bij de KCARS opvraagt. In een dergelijk geval dient de KCARS medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kan de KCARS persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Bewaartermijn

De KCARS bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

De KCARS heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo heeft de KCARS onder andere de volgende maatregelen genomen:

– Alle personen die namens de KCARS van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

– De KCARS hanteert gebruikersnamen en wachtwoorden op alle informatiesystemen;

– De KCARS anonimiseert en zorgt voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

– De KCARS maakt back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

– De KCARS test en evalueert regelmatig eigen maatregelen.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke de KCARS van u ontvangen heeft. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door de KCARS of door één van de verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door de KCARS te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. De KCARS kan u vragen om u te legitimeren voordat hieraan gehoor wordt gegeven. Mag de KCARS uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraagt de KCARS u hierover direct te wenden tot de voorzitter van het bestuur. Komt de KCARS er met u niet uit dan is dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacyreglement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met de KCARS!

Contactgegevens

Lia Rienks, voorzitter KCARS

e-mail: lia.rienks@kcars.nl

telefoon: 06-23197174

Vastgesteld in de ledenvergadering van de

Kunst en Cultuur-AdviesRaad Gemeente Schagen, 19 november 2018

VERKLARING:

Bij deze geef ik namens de Vereniging: _______________________________________

voor- en achternaam lid: _______________________________________

Geboortedatum lid: ____________________________

toestemming aan de Kunst- en CultuurAdviesRaad Gemeente Schagen (KCARS) om onderstaande gegevens van genoemd lid op de site en social media van de vereniging te plaatsen:

Foto’s, met betrekking tot activiteiten, van de vereniging, waarop hij/zij voorkomt.

Verwerking van persoonsgegevens.

Ik ben er van op de hoogte dat ik deze toestemming te allen tijde kan intrekken door het sturen van een mail naar de ledenadministratie van de KCARS (willem.gorter@KCARS.nl).

Plaats: ______________________

Datum: ______________________

Naam: ______________________

Handtekening: ______________________

De ingevulde gegevens worden gebruikt conform ons privacyreglement, dat u kunt vinden op onze website.

privacy-reglement-KCARS-definitief

Deel dit op Social Media

Reageer op dit artikel

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd of opgeslagen. Velden met een * zijn verplicht.

Nieuwsbrief Amuse

Agenda

1 augustus t/m 22 oktober 2020 Expositie Schager Kunstkring in De Bron
1 augustus / 08:00 - 22 oktober / 17:00
1 september tot 31 oktober 2020 Expositie Harmen Lustig in De Etalage
1 september / 08:00 - 31 oktober / 17:00
3 september tot 9 november 2020 Expositie in Bieb Tuitjenhorn
3 september / 10:00 - 10 november / 17:00
4 september tot 27 oktober 2020 Expositie Johan Scheffer in Bieb Schagen
4 september / 10:00 - 27 oktober / 17:00
24 september 2020 t/m 6 januari 2021 Expositie SKK in De Nieuwe Nes
24 september / 08:00 - 6 januari 2021 / 17:00

Zoeken